.

HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH PHÍA NAM

 

THÔNG TIN HỘI ĐỒNG

HỌ TRỊNH PHÍA NAM

ông Trịnh Hữu Lương

Phụ trách

 

HỌ TRỊNH

ĐỒNG NAI

 

HỌ TRỊNH

DAK NÔNG

 

HỌ TRỊNH

B̀NH DƯƠNG

 

HỌ TRỊNH

VŨNG TÀU

 

HỌ TRỊNH

ĐAK LAK

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

 

Họ Trịnh tại Đak Lak

được Hội đồng Họ Trịnh phía Nam

bàn giao 1 trang web riêng

trang web này là nơi giao lưu

trong ḍng họ nội bộ tỉnh Đak Lak nói riêng

cũng như với cộng đồng họ Trịnh

trang web này do Họ Trịnh tỉnh Đak Lak

Ông Trịnh Hoài Lâm

chịu trách nhiệm lựa chọn và cử nhân sự

để quản lư và đưa thông tin về hoạt động ḍng họ

theo đúng quy chế của Hội đồng Họ Trịnh Phía Nam

và tuân thủ theo những quy định liên quan

của pháp luật hiện hành

BAN NGHIÊN CỨU

GIA PHẢ HỌ TRỊNH

ông B́ Văn Tứ

Phụ trách

 

BAN THÔNG TIN

TƯ LIÊU LỊCH SỬ

ông Trịnh Quang Dũng

Phụ trách

BAN VẬN ĐỘNG

XÂY NHÀ THỜ HỌ

ông Trịnh Xuân Đạo

Phụ trách

NGƯỜI MỚI

VIỆC MỚI

QUỸ KHUYẾN HỌC

ông Trịnh Mạnh Dũng

Phụ trách

 

HỘI DOANH NHÂN

HỌ TRỊNH

ông Trịnh Tiến Dũng

Phụ trách