.

home | profile Cty Nông Sinh | GCN_DKKD_License  | ViNguoiTieu Dung Consumer's Trust

 Phân bón hiệu Con Dơi có Giấy Chứng nhận Đăng kư Nhăn hiệu hàng hóa Số 81575

được Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp cho Cty tnhh Nông Sinh

home | profile Cty Nông Sinh | GCN_DKKD_License

Red Bat is registered  Trade Mark No. 81575 for Nong Sinh Co. Ltd.

Granted by National Office of Intellectual Property of Viet Nam

 

home | profile Cty Nông Sinh | GCN_DKKD_License  | ViNguoiTieu Dung Consumer's Trust

 

Welcome to Nongsinh Special Fertilizers for Sustainable High Yield & Premium Quality

top

 40/2C Pham Van Chieu, Q. Go vap, Ho Chi Minh City, Viet Nam

M +84 90373115 T +848 38991174  F +848 39966142  E IR@nongsinh.com