In Vitro Micropropagation                                         In Vitro Micropropagation                                   In Vitro Micropropagation

  

HomeHoa Lan Orchids | Other crops các cây khác

NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH THANH LONG BẰNG NUÔI CẤY MÔ

Mass propagation of Blue Dragon cactus plantlets in vitro

Vũ Ngọc Phượng & Thái Xuân Du 

PH̉NG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO       

VIỆN SINH HỌC NHIỆT ĐỚI       

Chúng tôi nhận đào tạo và chuyển giao công nghệ nhân giống Thanh Long bằng nuôi cấy mô.

Training courses including turn-key technology transfer 

Hoa Lan Orchids | Other crops các cây khác

Micropropagation of Ornamental & Crop Important Plants                                                              Micropropagation of Ornamental & Crop Important Plants

top

Tel: 0 913666421  Mail to: IR@nongsinh.com

NONGSINH Co., Ltd. 40/2C Pham Van Chieu, Govap

HoChiMinh City, Vietnam