.

In Vitro Micropropagation                                         In Vitro Micropropagation                                   In Vitro Micropropagation

  

HomeHoa Lan Orchids | Other crops các cây khác

NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY GỖ NGHIẾN BẰNG NUÔI CẤY MÔ

In vitro mass propagation of Gmelina L. 

Vũ Ngọc Phượng & CTG       

PH̉NG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO       

VIỆN SINH HỌC NHIỆT ĐỚI       

Chúng tôi nhận đào tạo và chuyển giao công nghệ nhân giống cây gỗ nghiến ( lơi thọ) bằng nuôi cấy mô.

Training courses including turn-key technology transfer 

Hoa Lan Orchids | Other crops các cây khác

Micropropagation of Ornamental & Crop Important Plants                                                              Micropropagation of Ornamental & Crop Important Plants

top

Tel: 0 913666421  Mail to: IR@nongsinh.com

NONGSINH Co., Ltd. 40/2C Pham Van Chieu, Govap

HoChiMinh City, Vietnam